Έκθεση Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης με 31 Δεκεμβρίου 2023

pdf_download

Πρακτικό Γ.Σ. 81 – ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΘΗΤΕΙΑΣ Δ.Σ

pdf_download

Οικονομική Κατάσταση 2022

pdf_download

Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση 2022

pdf_download

Έκθεση Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης με 31 Δεκεμβρίου 2022

pdf_download

Οικονομική Κατάσταση 2021

pdf_download

Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση 2021

pdf_download

Έκθεση Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης με 31 Δεκεμβρίου 2021

pdf_download

Οικονομική Κατάσταση 2020

pdf_download

Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση 2020

pdf_download

Έκθεση Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης με 31 Δεκεμβρίου 2020

pdf_download

Πρακτικό Γ.Σ. 73-ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΘΗΤΕΙΑΣ Δ.Σ

pdf_download

Οικονομική Κατάσταση 2019

pdf_download

Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση 2019

pdf_download

Έκθεση Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης με 31 Δεκεμβρίου 2019

pdf_download

Οικονομική Κατάσταση 2018

pdf_download

Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση 2018

pdf_download

Έκθεση Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης με 31 Δεκεμβρίου 2018

pdf_download

Οικονομική Κατάσταση 2017

pdf_download

Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση 2017

pdf_download

Έκθεση Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης με 31 Δεκεμβρίου 2017

pdf_download

Οικονομική Κατάσταση 2016

pdf_download

Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης 30 Ιουνίου 2017

 pdf_download

Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση 2016

 pdf_download

Έκθεση Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης με 31 Δεκεμβρίου 2016

 pdf_download

Έκθεση Ελέγχου ΕΦΧΚ με 31 Δεκεμβρίου 2016

pdf_download

Οικονομική Κατάσταση 31 Δεκεμβρίου 2015 σύμφωνα με Δ.Π.Χ.Α.

pdf_download

Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση 31 Δεκεμβρίου 2015

pdf_download

Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση 30 Ιουνίου 2015

pdf_download

Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης 30 Ιουνίου 2015

pdf_download

Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση 31 Δεκεμβρίου 2014 μετά φόρων

pdf_download

Ισολογισμός 31 Δεκεμβρίου 2014

 pdf_download

Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση 31 Δεκεμβρίου 2014

pdf_download

Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση 30 Ιουνίου 2014

pdf_download

Ισολογισμός 31 Δεκεμβρίου 2013

O Iσoλογισμός με τις Συνοπτ.Οικον.Καταστ. 2013 παρουσιάζουν διαφορά γιατί δεν είχε υπολογιστεί όταν αναρτήθηκαν οι Συνοπτ.Καταστ., ο Φόρος Εισοδήματος και η Διάθεση Κερδών.

pdf_download

Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση 31 Δεκεμβρίου 2013

pdf_download

Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση 30 Ιουνίου 2013

pdf_download

Ισολογισμός 31 Δεκεμβρίου 2012

pdf_download

Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση 31 Δεκεμβρίου 2012

pdf_download

Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση 30 Ιουνίου 2012

pdf_download

Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση 31 Δεκεμβρίου 2011

pdf_download