Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

Το παρόν έγγραφο περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε και λαμβάνουμε σχετικά με εσάς. Για οποιαδήποτε βοήθεια σε σχέση με τη Γνωστοποίησή μας μπορείτε να επικοινωνήσετε με: Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 3224484, Fax.: +30 210 3231066, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: dpo@siderisins.gr

Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι για κάποιο λόγο με τον τρόπο που συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε ή μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, θα επιθυμούσαμε να μας ενημερώσετε, επικοινωνώντας μαζί μας στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται παραπάνω.

Εάν επίσης δεν ικανοποιηθείτε από την απάντησή μας, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Γραφεία: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600, Fax: +30-210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr.

 

Ορισμοί

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 2016/679 ως προσωπικά και ευαίσθητα δεδομένα και η επεξεργασία αυτών νοείται:

«προσωπικά δεδομένα«νοείται κάθε προσωπική πληροφορία που αφορά ένα άτομο που μπορεί να εντοπιστεί, άμεσα ή έμμεσα, με αναφορά σε αυτές τις πληροφορίες. Δεν λογίζονται ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα στατιστικής φύσεως συγκεντρωτικά στοιχεία, από τα οποία δεν μπορεί να προσδιορισθεί η ταυτότητα του φυσικού προσώπου στο οποίο αναφέρονται. Εάν τα δεδομένα που αναφέρονται στο πρόσωπο αυτό υφίστανται επεξεργασία, το πρόσωπο καλείται «υποκείμενο των δεδομένων».

«ευαίσθητα δεδομένα«, είναι τα δεδομένα που αφορούν στη φυλετική ή εθνική προέλευση, στα πολιτικά φρονήματα, στις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, στη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, στην υγεία, στην κοινωνική πρόνοια και στην ερωτική ζωή, σε ποινικές διώξεις ή καταδίκες, καθώς και στη συμμετοχή σε συναφείς με τα ανωτέρω ενώσεις προσώπων.

«επεξεργασία προσωπικών δεδομένων» σημαίνει οποιαδήποτε εργασία ή σύνολο πράξεων που εκτελούνται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως συλλογή, καταγραφή, οργάνωση, δόμηση, αποθήκευση, τροποποίηση, ανάκτηση, διαβούλευση, χρήση, αποκάλυψη, διαγραφή ή καταστροφή.

Δικαιώματα πρόσβασης των Υποκειμένων των Προσωπικών Δεδομένων

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματα που περιγράφονται παρακάτω, μπορείτε να υποβάλλετε το σχετικό αίτημά σας μέσω της διαθέσιμης φόρμας στην ιστοσελίδα μας, ή μέσω του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή σας, ή σε ένα από τα καταστήματά μας. Για να διευθετήσουμε το αίτημά σας, μπορούμε να ζητήσουμε απόδειξη ταυτότητας και αρκετά επιπρόσθετα Προσωπικά σας Δεδομένα για να μπορέσουμε να εντοπίσουμε τα προσωπικά δεδομένα που ζητάτε.  Μπορείτε, επίσης, να ζητήσετε και αντίγραφα δεδομένων που διατηρούμε στο αρχείο μας, μοιραζόμαστε ή χρησιμοποιούμε, σε έντυπη μορφή.

Δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης για τη συλλογή και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων,

Δικαίωμα διόρθωσης για τη διόρθωση ανακριβών ή ελλιπών Προσωπικών Δεδομένων,

Δικαίωμα στη διαγραφή για τη διαγραφή των Προσωπικών Δεδομένων που σας αφορούν, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας για τον περιορισμό των δραστηριοτήτων επεξεργασίας μόνο σε συγκεκριμένους σκοπούς, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος.

Δικαίωμα εναντίωσης για να αντιτάσσεστε, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν υποβάλλει πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε επεξεργασία, εκτός εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων για να λάβετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, και τα οποία έχετε παράσχει στον Υπεύθυνο της επεξεργασίας, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζει τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αντίρρηση από τον υπεύθυνο επεξεργασίας στον οποίο παρασχέθηκαν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Δικαίωμα απόκτησης ανθρώπινης παρέμβασης για να μην υπόκεισθε σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που σας αφορά ή σας επηρεάζει σημαντικά με παρόμοιο τρόπο.

Δεν θα παρέχουμε πρόσβαση:
Όταν οι πληροφορίες αφορούν προσωπικά δεδομένα για κάποιο άλλο άτομο, εκτός κι αν υπάρχει ιδιαίτερη νομική υποχρέωση της Α.Ε.Γ.Α. ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Γ. ΣΙΔΕΡΗΣ Α.Ε προς τούτο.

Το ίδιο ισχύει και εάν η αιτούμενη πρόσβαση επηρεάζει δυσμενώς τα δικαιώματα κάποιου άλλου ατόμου. Για την ίδια αιτία και λόγω υπάρξεως εννόμου συμφέροντος, ενδεχομένως να αδυνατούμε να σας παρέχουμε πληροφορίες , που μπορεί να κατέχουμε για την ύπαρξη αξίωσης ή νομικής διαδικασίας.

Σας παρακαλούμε ακόμη, όπως η αίτησή σας με την οποία ζητάτε πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα να είναι σαφής και συγκεκριμένη, ώστε να προσδιορίζεται επαρκώς το αίτημά σας. Σε αντίθετη περίπτωση ενδεχομένως να υποχρεωθούμε να σας ζητήσουμε περαιτέρω διευκρινήσεις για τα προσωπικά δεδομένα.

Τι Προσωπικά Δεδομένα ενδέχεται να διατηρούμε για εσάς:

 • Ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο, υπηκοότητα ή υπηκοότητες, τόπο γέννησης, διευθύνσεις κατοικίας/εργασίας,
 • Στοιχεία επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των λεπτομερειών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και των αριθμών τηλεφώνου.
 • Αριθμός συμβολαίου
 • Οικονομικά προσωπικά δεδομένα (Πρόσφατο εκκαθαριστικό εφορίας, Βεβαίωση Εργασίας), συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων λογαριασμού για τις άμεσες χρεώσεις.
 • αριθμός εθνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ)
 • Διεθνής αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (IBAN)
 • Ηλικία ή ημερομηνία γέννησης
 • Το φύλο, το επάγγελμα
 • Ύψος/βάρος
 • Χόμπι, ψυχαγωγικές δραστηριότητες ή αθλήματα.
 • Ειδικές κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων, όπως Ιατρικές πληροφορίες και Ιατρικό ιστορικό, όπου απαιτείται (βλέπε περαιτέρω το κεφάλαιο σχετικά με τις ειδικές κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων παρακάτω).

Τρόπος λήψεως πληροφοριών για εσάς

Κάθε τι που τυχόν γνωρίζουμε για εσάς έχει ως πηγή γνώσεως τις πληροφορίες που παρέχετε κυρίως εσείς όταν επικοινωνήσετε μαζί μας για πρώτη φορά εφόσον είστε πελάτης μας. Είναι πιθανό να μας παρέχετε Προσωπικά Δεδομένα σε διάφορες επικοινωνίες μαζί μας και σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα είτε μέσω τηλεφώνου, είτε μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας, είτε εγγράφως όπως για παράδειγμα:

 • ζητήσετε πληροφορίες ή υποβάλετε αίτηση για ένα από τα ασφαλιστικά προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας.
 • να έρθετε σε επαφή με έναν Ασφαλιστικό Διαμεσολαβητή εκπρόσωπο της Α.Ε.Γ.Α. ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Γ. ΣΙΔΕΡΗΣ Α.Ε.
 • συμμετέχετε σε οποιαδήποτε προώθηση ή έρευνα της Α.Ε.Γ.Α. ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Γ. ΣΙΔΕΡΗΣ Α.Ε.
 • προβείτε σε τροποποίηση ασφαλιστηρίου ή αιτηθείτε αποζημίωση ή υποβάλλετε παράπονο.

 

Ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα

Μπορεί να συλλέγουμε ειδικές κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων σχετικά με εσάς, οι οποίες είναι πιο ευαίσθητες, συμπεριλαμβανομένων των Δεδομένων που αφορούν την υγεία σας και τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή  (υπηκοότητα).

Στις περιπτώσεις που απαιτείται εκ του νόμου να λάβουμε τη συγκατάθεσή σας για τη διεκπεραίωση των Προσωπικών Δεδομένων Ειδικών Κατηγοριών, θα σας το ζητήσουμε εγκαίρως. Αν επιλέξετε να μην δώσετε τη συγκατάθεσή σας, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση είτε να εξυπηρετήσουμε το ασφαλιστήριό σας είτε να προβούμε στην εκτέλεση ορισμένων από τις εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν για να σας προσφέρουμε ορισμένα προϊόντα ή υπηρεσίες και κατ’ επέκταση ενδέχεται σε κάποιες περιπτώσεις να απαιτηθεί να καταγγείλουμε την μεταξύ μας σύμβαση.

Σκοπός Επεξεργασίας

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να:

 • σας παρέχουμε ασφάλιση, όπως και κάθε άλλη συναφή δραστηριότητα που σχετίζεται με την παροχή ασφάλισης, όπως για παράδειγμα για τις ανανεώσεις συμβολαίων ή για την καταβολή αποζημιώσεων.
 • ύστερα από έλεγχο των στοιχείων σας να συμμορφωνόμαστε με την ισχύουσα νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο.
 • σας παρέχουμε κάθε πληροφορία, ή προϊόν ή υπηρεσίες που μας ζητάτε .
 • βελτιώνουμε την ασφαλιστική σχέση και συμπεριφορά , εφόσον είστε πελάτης και να διατηρούμε καλή επικοινωνία μαζί σας.
 • επιβεβαιώνουμε δοθείσες από εσάς προς εμάς οδηγίες .
 • βελτιστοποιούμε τις υπηρεσίες μας προς τους πελάτες μας ύστερα από ανάλυση και αξιολόγηση.
 • διερευνούμε παράπονα που τυχόν διατυπώσατε.
 • σε περίπτωση που απαιτηθεί να παρέχουμε αποδεικτικά στοιχεία για τυχόν αντιδικία ή αναμενόμενη αντιδικία μεταξύ μας.
 • σας παρέχουμε πληροφορίες για προωθητικές ενέργειες πωλήσεων , εφόσον έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για απευθείας πωλήσεις.

 

Εταιρική Ιστοσελίδα Α.Ε.Γ.Α. ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Γ. ΣΙΔΕΡΗΣ Α.Ε www.siderisins.gr

Στην περίπτωση κατά την οποία χρησιμοποιείτε το website μας, θα προβούμε σε επεξεργασία των δεδομένων που θα έχουν συλλεγεί με την χρήση cookies, σύμφωνα με την πολιτική cookies της Α.Ε.Γ.Α. ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Γ. ΣΙΔΕΡΗΣ Α.Ε. Παρακαλούμε διαβάστε στην ιστοσελίδα μας για να λάβετε γνώση της πολιτικής cookies.

Έννομο συμφέρον

Η Α.Ε.Γ.Α. ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Γ. ΣΙΔΕΡΗΣ Α.Ε έχει έννομο συμφέρον να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα για:

 • την πραγματοποίηση ανάλυσης αξιώσεων/αποζημιώσεων, όπως και για την παροχή στοιχείων για τιμολόγηση προϊόντων.
 • την εκτίμηση διαφόρων κινδύνων και τον καλύτερο έλεγχο , οργάνωση και εξυπηρέτηση των ασφαλιστηρίων, όπως και τη διαχείριση αξιώσεων αποζημίωσης που απορρέουν και συνδέονται με τα ασφαλιστήρια αυτά, οι οποίες αξιώσεις αποζημίωσης πιθανόν να απαιτηθεί να περιλάβουν ανταλλαγή Δεδομένων με τρίτα μέρη, όπως διαμεσολαβούντα πρόσωπα (σας προτείνουμε ακόμη να πληροφορηθείτε κάτω από ποιες συνθήκες αποκαλύπτουμε τα προσωπικά σας δεδομένα).
 • Επικοινωνιακούς σκοπούς.
 • τις ανάγκες του μάρκετινγκ, στις οποίες περιλαμβάνεται η επιδίωξη της βελτιστοποίησης των προωθητικών μας ενεργειών μέσω και της ανάλυσης δεδομένων ανώνυμων στοιχείων (έρευνα αγοράς), γεγονός που θα μας επιτρέψει να οργανώσουμε καλύτερα την προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας και την ικανοποίηση των αναγκών σας.
 • διαρκή διατήρηση επικοινωνίας μαζί σας με στόχο τη διαρκή βελτίωση της σχέσης μας.
 • την μελέτη και επίλυση θεμάτων χαρτοφυλακίου με βάση την ανάλυση εμπειρίας σε ανώνυμη μορφή, με μόνο στόχο τη βελτίωση των υπηρεσιών και των προϊόντων μας.

 

Εχεμύθεια & Αποδέκτες των Δεδομένων
Αποδέκτες των Δεδομένων είναι τα αρμόδια μέλη του προσωπικού της Α.Ε.Γ.Α. ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Γ. ΣΙΔΕΡΗΣ Α.Ε και των συμβεβλημένων/συνεργαζόμενων εταιρειών ή προσώπων όπως αντασφαλιστικές εταιρείες, συνεργαζόμενοι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές, ιατροί, επιμελητές, δικηγόροι, πραγματογνώμονες, οι οποίοι τελούν υπό τον έλεγχο της Α.Ε.Γ.Α. ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Γ. ΣΙΔΕΡΗΣ Α.Ε και τηρούν την αρχή του απορρήτου.

Σε κάθε περίπτωση που καθίσταται αναγκαία η παροχή Προσωπικών σας Δεδομένων σε τρίτους, οι οποίοι ασχολούνται επαγγελματικά σε διαφόρους τομείς υπηρεσιών για λογαριασμό μας, απαιτούμε από αυτούς να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων και να χρησιμοποιήσουν αυτά αυστηρά για τους σκοπούς των προσφερομένων σ’ εμάς υπηρεσιών. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις περιπτώσεις συνεργαζόμενων ασφαλιστικών εταιρειών μέσω ΥΣΑΕ (Υπηρεσία Στατιστικής Ασφαλιστικών Εταιρειών, πλατφόρμα καταγραφής ζημιών και ασφαλιστικής κάλυψης οχημάτων), ΓΔΑ (έκδοση πράσινων καρτών), καθώς επίσης σε περιπτώσεις οδικής βοήθειας, φροντίδας ατυχημάτων και αερομεταφοράς τραυματιών. Σε περίπτωση που στο μέλλον ενταχθούμε στο ΣΑΠ (Συμφωνία Άμεσης Πληρωμής, πλατφόρμα επικοινωνίας ασφαλιστικών εταιρειών),τότε θα απαιτήσουμε από τις συνεργαζόμενες εταιρείες την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων για τους σκοπούς της εκτέλεσης της υπηρεσίας αυτής.

Οποιαδήποτε πληροφορία σας αφορά, δεν θα αποκαλύπτεται σε τρίτα πρόσωπα εκτός από τις περιπτώσεις που επιτρέπεται βάσει των διατάξεων του Κανονισμού, και σε οποιονδήποτε πρόσωπο, στο οποίο έχετε εκχωρήσει τα δικαιώματά σας καθόσον αφορά το Ασφαλιστήριο, και μόνον για θέματα που αφορούν αυτούς.

Άλλοι λόγοι για τους οποίους μπορούμε να μοιραστούμε αυτό που γνωρίζουμε για σας περιλαμβάνουν:

 • την εκτέλεση των όρων της ασφαλιστικής σας σύμβασης
 • την προστασία των δικαιωμάτων, της ιδιοκτησίας ή της ασφάλειας της Α.Ε.Γ.Α. ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Γ. ΣΙΔΕΡΗΣ Α.Ε, των πελατών μας ή τρίτων προσώπων,
 • την ενέργεια που απαιτεί μια Δημόσια ή Εποπτική Αρχή, για παράδειγμα, την
  συμμόρφωσή μας με ένα ένταλμα έρευνας ή δικαστική απόφαση ή να ενεργούμε όπως απαιτείται ή επιτρέπεται από τον ισχύοντα νόμο ή κανονισμό.

Πώς προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Η Α.Ε.Γ.Α. ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Γ. ΣΙΔΕΡΗΣ Α.Ε έχει καθιερώσει τεχνικά, διοικητικά και φυσικά μέτρα ασφαλείας προκειμένου να διασφαλίσει την εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα των πληροφοριών & προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές και τα διεθνή πρότυπα για την ασφάλεια πληροφοριών μέσω καταγεγραμμένων πολιτικών και διαδικασιών και συνεχείς εκπαίδευσης του προσωπικού μας.

Διάρκεια επεξεργασίας

Οι περίοδοι διατήρησης προσωπικών και ευαίσθητων δεδομένων έχουν καθιερωθεί λαμβάνοντας υπόψη:

 • τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το νόμο για την διατήρηση δεδομένων για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
 • ο χρόνος παραγραφής διαφόρων αξιώσεων σύμφωνα με το νόμο.
 • πιθανές αντιδικίες.
 • γενικές κατευθύνσεις που οι αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων και λοιπές εποπτικές αρχές καθορίζουν.

Καταστρέφουμε τα δεδομένα, τα οποία δεν χρειάζεται πλέον να τηρούμε σύμφωνα με τα χρονικά όρια που ορίζονται στις πολιτικές μας, με ασφάλεια.

Σε περίπτωση που συνεχίζουμε να χρησιμοποιούμε δεδομένα για στατιστικούς ή ερευνητικούς σκοπούς, διασφαλίζουμε ότι τα δεδομένα είναι ανώνυμα, έτσι ώστε να μην μπορείτε να προσδιοριστείτε με ή από αυτά με κανένα τρόπο.

Εφαρμοστέο δίκαιο

Η παρούσα Δήλωση διέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία και Ευρωπαϊκές Οδηγίες και Κανονισμούς.